ข่าวการศึกษา

18 พฤศจิกายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตร 5 ปี

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

 

หลักสูตร  4  ปี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (TT)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)  (TE-Power)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (อิเล็กทรอนิกส์)  (TE-Electronic)

 

หลักสูตรเทียบโอน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Power-T)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Elec.-T) 

 

 

ชำระเงินนักศึกษาใหม่ที่ https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx 

เพื่อจัดพิมพ์รายงานใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้วให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 255ผู้ที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กลับหน้าข่าวหลัก