ข่าวสมัครงาน

18 พฤศจิกายน 2559

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

                               1. ตำแหน่งเลขที่ 393   นายจักรพงศ์  ตรีตรง

                               2. ตำแหน่งเลขที่ 404   นางสาวธาริณี ทองเกิด

                               3. ตำแหน่งเลขที่ 505   นางสาวศศิธร ชูแก้ว                              

 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก