ข่าวทุน/วิจัย

14 ธันวาคม 2559

สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

1. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ  ผู้สนใจสมัครรับทุนได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

1.2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้

     1.2.1 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560- 30 มิถุนายน 2560

 

     1.2.2 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560- 31 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสมัครรับทุนได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th พร้อมนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

กลับหน้าข่าวหลัก