ข่าวสมัครงาน

17 มกราคม 2560

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่


                                                  นางสาวกาญกนก  อุ่นนุช

                        

 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก