ข่าวสมัครงาน

13 มกราคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

                                       

นางสาวกาญจนาพร  อนุกานนท์


 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก