ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความร้วิชาชีพครูฯ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)


ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560

โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วน

พร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัครฝึกอบรมฯ มาส่งด้วยตนเองตามสถานที่และวันเวลาดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันเสาร์              เวลา 10.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 52 มจพ.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 555 2000 ต่อ 3272 หรือ 02 586 9016

 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความร้วิชาชีพครูฯ (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก