ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กุมภาพันธ์ 2560

ต้อนรับการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ต้อนรับการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร

ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ชั้น 2


นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

 ประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

(สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

และให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  สถิรยากร

คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

 

 

ต้อนรับการประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

กลับหน้าข่าวหลัก