ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2560

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

 

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน "สายวิชาการ"

1. อาจารย์ ดร. สรเดช  ครุฑจ้อน   สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2. อาจารย์ ดร. ภาณี  น้อยยิ่ง       สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

 

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน "สายสนับสนุนวิชาการ"

1. นางสาวปาริชาต  คชลุน   นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี

 

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559

กลับหน้าข่าวหลัก