ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มกราคม 2560

แจ้งยกเลิกการใช้แบบคำขอดำเนินการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ICIT-R1-2)

แจ้งยกเลิก

การใช้แบบคำขอดำเนินการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ICIT-R1-2)

และแบบฟอร์มขอ User Account เพื่อใช้บริการ Internet (ICIT-U)


ทั้งนี้หากบุคลากรของมหาลัยต้องการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

( @KMTNB, @KMUTNB-WIFI และ Eduroam )


สามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอเปิดใช้งานบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account สำหรับบุคลากร ได้ที่ http://icit.kmutnb.ac.th/main/form 

แจ้งยกเลิกการใช้แบบคำขอดำเนินการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ICIT-R1-2)

กลับหน้าข่าวหลัก