ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มกราคม 2560

(วช.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560"

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจส่งผลงานดังกล่าว ส่งได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560"

กลับหน้าข่าวหลัก