ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2560

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


1.  รองศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  ทวนทอง  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

    สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕


2.  รองศาสตราจารย์พานิช  วุฒิพฤกษ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘


3.  รองศาสตราจารย์มนต์ชัย  เทียนทอง  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

กลับหน้าข่าวหลัก