ข่าวกิจกรรมคณะ

24 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้งที่ 6

 โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2560

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการ TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ การแข่งขันสื่อการสอนประเภท Hardware และการแข่งขันสื่อการสอนประเภท Software เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรม ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง ตลอดจนนำศิลปวัฒนธรรมไทย การร้องเพลงไทยลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง มาประกวดเพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. การแข่งขันประเภทการสอน

    1.1 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม

    1.3 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์

    1.4 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร

    1.5 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware

3. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software

4. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง

สรุปผลการแข่งขันที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัล

1. การแข่งขันประเภทการสอน    

    1.1 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม           ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม       ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

    1.3 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์                 ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

    1.4 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร      ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

    1.5 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์                                          ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware                                 ไม่ได้รับรางวัล

3. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software                                  ได้โล่รางวัลชนะเลิศ

4. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง             ไม่ได้ส่งเข้าแข่งขัน

 

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบมา

 

โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้งที่ 6

กลับหน้าข่าวหลัก