ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2560

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

  จากการร่วมแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ

“การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 3 คน ดังนี้

1.  นางสาวอภิศรา        กันทะเสน         รหัสนักศึกษา 5802041420239         

2.  นางสาวศุภกานต์      ชูดำ               รหัสนักศึกษา 5802041420212

3.  นายสุพร               หุ่นภู               รหัสนักศึกษา 5802041410136

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.  อ.ดร.กฤช              สินธนะกุล

2.  ผศ.ดร.จิรพันธุ์         ศรีสมพันธุ์

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. คณะศึกษาศาสตริ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก