ข่าวประชาสัมพันธ์

5 เมษายน 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Statistics (ICAS2017) : Smart Data & Smart Analytics for Smart Decision และประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://icas2017.nida.ac.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก