ข่าวกิจกรรมคณะ

22 มีนาคม 2560

การประชุมและลงนามผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน ประจำปี 2560

การประชุมและลงนามผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560

 เวลา 13.00 น.

 ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมและลงนามผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน ประจำปี 2560

กลับหน้าข่าวหลัก