ข่าวกิจกรรมคณะ

28 มีนาคม 2560

งานแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจราย์

งานแสดงความยินดี

กับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจราย์

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 

ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

งานแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจราย์

กลับหน้าข่าวหลัก