ข่าวกิจกรรมคณะ

29 มีนาคม 2560

"วันเชิดชูเกียรติ" (Awards Day 2017)

"วันเชิดชูเกียรติ" (Awards Day 2017)


แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย์
1.  ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
2.  กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Teaching Academy #6 
3.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานประจำปี 2559

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ณ บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

"วันเชิดชูเกียรติ" (Awards Day 2017)

กลับหน้าข่าวหลัก