ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2560

ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาผู้ประกอบการร้านค้า

เรื่อง ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเช่าพื้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำหรับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink)


สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)
เวลา 08.00-16.00 น. หรือสอบทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3280 

ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาผู้ประกอบการร้านค้า

กลับหน้าข่าวหลัก