ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 2560

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560งานบริการวิชาการ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้พิจารณาร่างสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ มจพ. และมีมติเห็นชอบนั้น มจพ. จึงขอแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีบุคลากรใดมีงานบริการวิชาการ งานวิจัย และหรืองานการค้า บุคลากรดังกล่าวซึ่งได้แก่ หัวหน้าโครงการมีหน้าที่ต้องจัดทำสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ มจพ. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และในกรณีที่มีงานบริการวิชาการ งานวิจัย และหรืองานการค้าใด ที่มีการดำเนินการก่อนหน้าที่สัญญานี้จะมีการบังคับใช้ และมีการเบิกจ่ายเงินในโครงการแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำสัญญาโดยทันที ซึ่งหากงานตามโครงการดังกล่าวยังคงมีงวดงานที่ต้องเบิกจ่าย และปรากฏว่าหัวหน้าโครงการยังไม่มีการจัดทำสัญญาผูกพันหน้าที่ฯ ให้กองคลังหรืองานการเงินของคณะ สำนักหรือสถาบันแล้วแต่กรณี ชะลอการเบิกจ่ายเงินในโครงการในงวดงานดังกล่าวจนกว่าจะจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ อนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะ สำนัก หรือสถาบันที่ผ่านและรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ในการตรวจสอบและติดตามให้บุคลากรที่มีการรับงานบริการวิชาการ งานวิจัย และหรืองานการค้า จัดทำสัญญาผูกพันหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560งานบริการวิชาการ

กลับหน้าข่าวหลัก