ข่าวกิจกรรมคณะ

8 พฤษภาคม 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0

วันที่ 25 เมษายน 2560

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0

กลับหน้าข่าวหลัก