ข่าวกิจกรรมคณะ

2 มิถุนายน 2560

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้อง 216-217 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559

กลับหน้าข่าวหลัก