ข่าวทุน/วิจัย

7 มิถุนายน 2560

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ประเภททุน

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)

2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)  (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ประเภททุน

กลับหน้าข่าวหลัก