ข่าวทุน/วิจัย

12 มิถุนายน 2560

วช.ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)fประจำปี 2561 (FY2018) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วช.ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก