ข่าวการศึกษา

28 มิถุนายน 2560

ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่

โครงการสมทบพิเศษ (ปกติ) ปีการศึกษา 2560


-->> ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th 
และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย


ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


231  วิศวกรรมเครื่องกล-TM                  สอบผ่าน 30 คน  คลิก!!!

232  วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ-TP  สอบผ่าน 20 คน  คลิก!!!

233  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์-TT-M       สอบผ่าน 10 คน  คลิก!!!

คลิก!!! ดูกำหนดการ

ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก