ข่าวสมัครงาน

5 มิถุนายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก