ข่าวสมัครงาน

14 กรกฎาคม 2560

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ตำแหน่งเลขที่ 1131

- นางสาวขนิษฐา   หินอ่อน


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลับหน้าข่าวหลัก