ข่าวกิจกรรมคณะ

12 กรกฎาคม 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กลับหน้าข่าวหลัก