ข่าวการศึกษา

3 กรกฎาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษ

 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)

*** รายชื่อตามไฟล์แนบ !!!

ผลการสอบคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก