ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กรกฎาคม 2560

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

ประจำปี พ.ศ.2561 

 

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งแบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัยที่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ชุด และไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๒ ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. ๓๒๒๑ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ.2561

กลับหน้าข่าวหลัก