ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

8 สิงหาคม 2560

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาการปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

โทร. 02-5552000 ต่อ 3254 , 3255

โทรสาร 0-2585-7360

 

 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาการปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก