ข่าวประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2560

ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

             1.1 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

             1.2 ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

             1.3 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนอง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

             1.4  ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวต้องศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่  http://stri.kmutnb.ac.th/research พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 ชุด ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

กลับหน้าข่าวหลัก