ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

22 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์การศึกษาการปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โทร 0-2555-2000 ต่อ 3254 , 3255 , 3253

 

โทรสาร 0-2585-7360

ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์การศึกษาการปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก