ข่าวการศึกษา

14 กันยายน 2560

โครงการรับนักศึกษาเรียนดี

รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2561

- หลักสูตร 5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)

 - หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)

        - หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) (รับผู้จบ ปวส.)


 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดี

กลับหน้าข่าวหลัก