ข่าวทุน/วิจัย

20 ตุลาคม 2560

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
61 จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
www.Bangkok.go.th/bangkokeducation หรือ www.bmamedia.in.th ส่งที่ สำนักการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก