ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ตุลาคม 2560

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

เพื่อโปรดทราบ ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้คงดำเนินการต่อไปตามประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 จนกว่าจะได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558

กลับหน้าข่าวหลัก