ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ตุลาคม 2560

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ลว.26 มี.ค.2559

เพื่อโปรดทราบ ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 การดำเนินโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้คงดำเนินการต่อไปตามประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 จนกว่าจะได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ลว.26 มี.ค.2559

กลับหน้าข่าวหลัก