ข่าวสมัครงาน

10 ตุลาคม 2560

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา

                                       

- ตำแหน่งเลขที่ 389 นายต้องชนะ ทองทิพย์

  - ตำแหน่งเลขที่ 393 นายภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี

  - ตำแหน่งเลขที่ 395 ไม่มีผู้สอบผ่าน

- ตำแหน่งเลขที่ 418 สละสิทธิ์


 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก