ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ตุลาคม 2560

มติที่ประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560-ปิดโครงการ

1. เพื่อโปรดทราบ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้

             1.1 กรณีที่นักวิจัยส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขทุนวิจัยเนื่องจากวารสารวิชาการถูกถอดออกจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขทุนวิจัย หรือ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในวิธีการสืบค้นรายชื่อวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) การพิจารณาอนุมัติปิดทุนจะอนุโลมให้ผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏวันที่ส่งบทความวิจัยเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ (Submit) ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2560 เท่านั้น หากการส่งบทความวิจัยเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์เกิดขึ้นหลังวันดังกล่าว การพิจารณาอนุมัติปิดทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

             1.2 การสืบค้นรายชื่อวารสารวิชาการว่าอยู่ในฐานข้อมูลสากล Science Citation Index (SCI) สามารถทำการสืบค้นตามวิธีที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stri.kmutnb.ac.th/
research/images/news/08-60/IT-206-60/Howto
MasterJournalList.pdf

มติที่ประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560-ปิดโครงการ

กลับหน้าข่าวหลัก