ข่าวกิจกรรมคณะ

27 พฤศจิกายน 2560

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป. ลาว

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป. ลาว

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. กับDrPhouveng Phoumilay ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยสืบเนื่องมาจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) แก่ผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 10 คน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ลาวแผนงานด้านอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการด้านอาชีวศึกษา และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาของ สปป.ลาว มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ซึ่งทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้พิจารณารับผู้รับทุนรัฐบาลไทยทั้ง 10 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ในการนี้ มจพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว เพิ่มอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตามที่สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว โดยผู้อำนวยการและผู้บริหารของสถาบันฯ เคยได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ทราบถึงบริบทและความมีศักยภาพในการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีบริบทและการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน จึงมีความต้องการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองแห่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

พัทธนันท์/ข่าว

ประจักษ์เวช,สมเกษ/ภาพ

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป. ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก