ข่าวกิจกรรมคณะ

21 กันยายน 2560

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

วันที่ 20-21 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก