ข่าวการศึกษา

29 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร 5 ปี

1. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.) 

2. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)

3. TT-M-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.) 

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTT-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (ปกติรอบบ่าย) 

2. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปกติรอบบ่าย)

3. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ปกติรอบบ่าย)

4. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปกติรอบเช้า)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2561

กลับหน้าข่าวหลัก