ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียน ฉบับประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียน ฉบับประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียน ฉบับประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

กลับหน้าข่าวหลัก