ข่าวทุน/วิจัย

28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ สกว. เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 “ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ สกว. เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

กลับหน้าข่าวหลัก