ข่าวกิจกรรมคณะ

28 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ฯ


การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

กลับหน้าข่าวหลัก