ข่าวสมัครงาน

23 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รหัส พษ 398  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

1. นางสาวสุภาพร  ชื่นสกุล

2. นางคำปั่น  มากนาคา

3. นางสาววราภรณ์  ตุงคะศิริ

 

สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 

เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 

เวลา 15.00 น. ที่หน้าเว็บ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กลับหน้าข่าวหลัก