ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธ์

 (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)


เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

คณะจะประกาศกำหนดการและรายละเอียด

สำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีกครั้ง

ในวันที่  31  มีนาคม  2561  

 

โดยติดตามได้จาก  www.fte.kmutnb.ac.th

 

ตรวจเช็ครายชื่อตามหลักสูตรและสาขาวิชา (คลิ๊กเลย !!!)

หลักสูตร 5 ปี

1. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.) 

2. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.)

3. TT-M-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปกติรอบเช้า) (เฉพาะวุฒิ ปวช.) 

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTT-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (ปกติรอบบ่าย) 

2. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปกติรอบบ่าย)

3. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ปกติรอบบ่าย)

 

4. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปกติรอบเช้า)

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธ์ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก