ข่าวทุน/วิจัย

30 มกราคม 2561

สมศ. ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมศ. ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก