ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ฉบับภาษาอังกฤษ ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561 ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดระเบียบการส่งต้นฉบับได้ที่
www.educ.su.ac.thdรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ

กลับหน้าข่าวหลัก