ข่าวสมัครงาน

5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา


                                    ตำแหน่งที่ 433     นายดนัย  ต.รุ่งเรือง

                                    ตำแหน่งที่ 439     นางสาวสุวลักษณ์  มีสมกลิ่น

                                    ตำแหน่งที่ 1415   - ไม่มีผู้สมัคร -

 

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก