ข่าวสมัครงาน

5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

 

                                    1. นายกิตติศักดิ์  อังคะนาวิน

                                    2. นางสาวผจงสุข  เนียมประดิษฐ์

                                    3. นางสาวเปรมวดี  อาวุธกรรมปรีชา

 

วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

                สอบข้อเขียน เวลา 09.30-11.30 น.

                ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                ณ ห้อง 611A ชั้น 6 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก